شماره: 2532
2013/10/21
لغو دومین نشست سراسری هیات امنا

با توجه به درخواست اکثریت اعضای هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور دومین نشست سراسری اعضای هیات امنا در مهرماه 92 لغو و به زمان دیگری موکول شد.

 

حق انتشار محفوظ است ©