شماره: 2559
2013/10/28
تاریخ اجرای دستورالعملهای آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

به استحضار میرساند جهت یکسان سازی اجرای دستور العملهای مذکور مصوب دور اول هیات امنای سال 91 زمان اجرای آنها از تاریخ ابلاغ صورتجلسات توسط مقام وزارت (30/8/1391) میباشد.

حق انتشار محفوظ است ©