اصلاحیه ماده 47 آیین نامه مالی ومعاملاتی مصوب اردیبهشت 92

با اصلاح ماده 47 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به شرح ذیل موافقت گردید:

 

پرداخت کمک،هدایا و اعانه به صورت نقدی یا غیر نقدی به افراد و موسسات دولتی یا غیر دولتی توسط رئیس موسسه در سقف 10% کل اعتبارات موسسه و در صورت نیاز مازاد بر آن پس از تائید هیات امنا بلا مانع است،مشروط به آنکه به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان خدمات فرد حقیقی و حقوقی ذینفع در راستای اهداف و وظایف موسسه باشد.اینگونه پرداخت ها به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.هزینه قطعی در مورد واحدهای اجرایی مستقل پس از درخواست کتبی رئیس واحد اجرایی و موافقت رئیس موسسه خواهد بود.

 

اصلاحات مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی و اصلاح ماده 97 ایین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی

اصلاحات مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی و اصلاح ماده 97 ایین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی مصوب اردیبهشت 92 قابل دانلود می باشد.

 

اصلاح ماده 52 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب اسفند 91

با اصلاح تبصره ماده 52 آیین نامه مالی و معاملاتی و جایگزینی عبارت جدید قید زمانی : "پایان سال جاری" به جای" 15 فروردین ماه سال بعد "موافقت گردید.

 

اصلاحیه آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی مصوب مهر 91

موارد ذیل به آیین نامه اداری واستخدامی اعضای هیات علمی اضافه شود:

1- در متن تبصره1 ماده 72 در خصوص بازنشستگی مرتبه دانشیاری با تایید هیات امنا اضافه شود

2- در متن تبصره 1 ماده 79 فوق العاده سختی کار ، حق اشعه به مجموع حقوق و مزایا مشمول کسور بازنشتگی میشود

آیین نامه اداری واستخدامی اعضای غیر هیات علمی

آیین نامه اداری واستخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب اردیبهشت 1391 از لینک ذیل قابل دریافت است.

آيين نامه اداري استخدامي اعضاي غير هيات علمي

آیین نامه اداری واستخدامی اعضای هیات علمی

آیین نامه اداری واستخدامی اعضای هیات علمی مصوب اردیبهشت 91 از لینک زیر قابل دریافت است.


دریافت فایل آیین نامه اداری استخدامی وتشکیلاتی اعضای هیات علمی

 
آیین نامه مالی ومعاملاتی

آیین نامه مالی ومعاملاتی مصوب مرداد ماه 90 از طریق فایل الحاقی ذیل قابل دریافت میباشد.

 

       فايل الحاقي    

 

آیین نامه تشکیلات وطبقه بندی مشاغل

آیین نامه تشکیلات وطبقه بندی مشاغل مصوب مرداد ماه 90 قابل دریافت میباشد.


آیین نامه تشکیلات وطبقه بندی مشاغل

 
جستجو