آدرس وتلفن

آدرس دبیرخانه هیات امنا: ایلام - میدان کشوری - بلوار آزادی

تلفن مستقیم: 3331935

تلفن داخلی: 2238446 داخلی 120

جستجو