درباره ما

 

 با توجه به نقش محوری دانشگاه در توسعه علم و تربیت نیروی متخصص و پیشرفت وآبادانی کشور باید شیوه اداره آن نیز متفاوت از سایر دستگاههای اجرایی باشد.علاوه برآن، گستردگی کشور و تعداد بالای دانشگاهها راه را در جهت قانون گذاری از مرکز سخت تر میکند. با توجه به تصویب ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه و باز شدن راه در جهت استقلال هر چه بیشتر دانشگاه و اداره آن توسط خود نخبگان دانشگاهی ،همزمان دبیرخانه هیات امنا بعنوان رکن اصلی این قانون گذاری و محل تعامل هرچه بیشتر معاونتها وادارات مختلف موسسه نیز شروع بکار کرد. اعضای هیات امنا دانشگاه ایلام متشکل از 4 نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی که نقش موثری در پیشرفت وتوسعه دانشگاه داشته اند به پیشنهاد مقام وزارت وتایید شورایعالی انقلاب فرهنگی؛بهمراه ریاست دانشگاه و استاندار ایلام بعنوان نماینده معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور میباشد.

اعضای هیات امنا(4 نفر منتخب شورایعالی انقلاب فرهنگی) :

1- دکتر محمد حسین بدخش

2- دکتر عبدالخالق کیخاوندی

3- دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

4- دکتر فریدون همتی

 

 

 

جستجو