دستور العمل های دور اول سال 91

دستورالعملهای صورتجلسات اولین دور جلسات هیات امنا سال 1391 مهمور به هیات امنا و قابل استناد به شرح ذیل بصورت فایل فشرده قابل دانلود می باشد.

 1- آیین نامه استفاده از اعضای هیأت علمی مدعو

2- آیین نامه مراکز رشد

3- آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت

4- دستور العمل تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی

5- دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی

6- دستورالعمل استفاده از مأموریت آموزشی

7- دستورالعمل برگزاری آزمون استخدام

8- دستورالعمل پذیرش و استخدام بهورز

9- دستورالعمل کشوری مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل

10- ستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان

11- دستورالعمل مرخصی های استحقاقی،استعلاجی ومراقبت، شیردهی وبدون حقوق

12- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان  

13- آیین نامه توسعه فاوا

آیین نامه توسعه فاوا

آیین نامه توسعه فاوا مصوب مهرماه 91 و ممهور به  هیات امنا قابل دریافت میباشد

 

فرم

فرمهای مربوط به دستورالعمل ماموریت آموزشی مرتبط به ایین نامه ادرای استخدامی اعضای غیر هیات علمی پیوست دستورات مشترک اولین دور جلسات هیات امنا سال 1391 شامل فرم اخد تعهد از داوطلبان استفاده از ماموریت آموزشی و فرم درخواست تمدید ماموریت آموزشی مهمور به مهر هیات امنا قابل دانلود می باشد.

جستجو